Điều khoản sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA

Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng dịch vụ Chững thực chữ ký số Viettel-CA
Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng dịch vụ Chững thực chữ ký số Viettel-CA

Kể từ ngày 01/04/2020, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Business Solutions) thực hiện thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA. Cụ thể, kính mời quý Khách hàng tham khảo thông tin về Quy định mới như sau:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2201/VTS-SME

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/v thông báo ban hành quy định sử dụng dịch vụ Viettel-CA

Kính gửi: Quý khách hàng

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thông báo về việc thay đổi Quy định sử dụng dịch vụ Viettel-CA, Quy định này là một phần không thể tách rời Phiếu yêu cầu cung cấp nhóm sản phẩm Giải pháp doanh nghiệp và các Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng dịch vụ Viettel-CA.

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các Khách hàng sử dụng dịch vụ Viettel-CA của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trên phạm vi toàn quốc.

- Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 đến khi có thông báo thay đổi.

- Quy định dịch vụ Viettel-CA chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ email: cskhdn@viettel.com.vn

- Hotline hỗ trợ: 1800.8000 (Hệ thống hỗ trợ dịch vụ hoạt động 24/7).

Trân trọng cảm ơn./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thiếu tá NGUYỄN NGỌC LINH

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA

Đây là điều khoản sử dụng giữa Khách hàng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, quy định các điều khoản trong việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ Chứng thực chữ ký số Viettel-CA. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

Điều 1: Định nghĩa

1.1. Dịch vụ Viettel-CA hoặc Dịch vụ: là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cung cấp theo giấy phép của Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.2. Khách hàng hoặc Thuê bao: là cá nhân/tổ chức đăng ký và sử dụng Dịch vụ Viettel-CA.

1.3. Viettel là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, nhà cung cấp dịch vụ Viettel-CA.

1.4. Điều khoản sử dụng Dịch vụ: là những điều khoản quy định trong Phụ lục này và các nội dung trong Phiếu yêu cầu.

1.5. Phiếu yêu cầu: là văn bản xác lập, đăng ký việc sử dụng Dịch vụ giữa Viettel với Khách hàng theo mẫu của Viettel ban hành.

1.6. Gói dịch vụ hoặc Gói cước: là gói cước mà Khách hàng đã đăng ký trên Phiếu yêu cầu.

1.7. Thiết bị: là thiết bị phần cứng dùng để tạo ra cặp khoá công khai và bí mật, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thông tin theo quy định.

1.8. Chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do Viettel cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của Khách hàng từ đó xác nhận Khách hàng là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.

1.9. Người nhận là tổ chức, cá nhân nhận được thông điệp dữ liệu được ký số bời Khách hàng, sử dụng chứng thư số của Khách hàng đó để kiểm tra chữ ký số trong thông điệp dữ liệu nhận được.

Điều 2: Phạm vi cung cấp và sử dụng Dịch vụ

Khách hàng đồng ý sử dụng và Viettel đồng ý cung cấp Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Viettel-CA.

Điều 3. Phí Dịch vụ và Phương thức thanh toán

3.1. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

3.2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý/nhân viên bán hàng của Viettel.

3.3. Viettel cập nhật các thay đổi chính sách giá chung tại website: http://viettel-ca.vn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

4.1. Thanh toán đầy đủ giá trị gói cước Dịch vụ ngay khi yêu cầu cung cấp Dịch vụ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

4.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Khách hàng trên Phiếu yêu cầu để phục vụ cho quá trình cấp chứng thư số và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này.

4.3. Chịu mọi trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng và bảo mật các tài liệu và thiết bị được bàn giao trong suốt thời gian Chứng thư số của mình còn hiệu lực và tạm dừng. Thông báo ngay cho Viettel nếu nghi ngờ hay biết rằng khóa bí mật, thiết bị chứa chứng thư số đã bị mất/lộ/sử dụng trái phép để có biện pháp xử lý.

4.4. Sử dụng Dịch vụ do Viettel cung cấp đúng mục đích đề cập trong Phiếu yêu cầu và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng chứng thư số cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi Khách hàng trong việc sử dụng/quản lý khóa bí mật và thiết bị chứa chứng thư số.

4.5. Có quyền yêu cầu Viettel cung cấp những thông tin như sau:

 1. Phí, lệ phí cho việc cung cấp và sử dụng Dịch vụ, loại chứng thư số mà Khách hàng được cung cấp;
 2. Những yêu cầu để đảm bảo sự an toàn trong lưu trữ và sử dụng khóa bí mật; yêu cầu, điều kiên đảm bảo để sử dụng Dịch vụ. Khách hàng có quyền yêu cầu Viettel cung cấp những thông tin, dữ liệu thuộc sở hữu của Khách hàng do Viettel quản lý, vận hành.

4.6. Tuân thủ các quy định pháp luật. Điều khoản sử dụng dịch vụ và Phiếu yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ.

4.7. Tuân thủ điều kiện bảo hành đối với thiết bị theo quy định của Viettel.

4.8. Các khoản tiền Khách hàng đã thanh toán cho Viettel sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng chấm dứt Dịch vụ trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng dịch vụ khi sử dụng Dịch vụ.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Viettel

5.1. Kích hoạt Dịch vụ kể từ thời điểm nhận được toàn bộ số tiền thanh toán theo gói dịch vụ Khách hàng đã đăng ký, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

5.2. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Viettel trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch vụ.

5.3. Đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của Thuê bao là liên tục, không bị gián đoạn trong suốt thời gian hiệu lực của chứng thư số và việc kiểm tra trạng thái chứng thư số của Thuê bao là liên tục trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc bảo trì, sữa chữa hệ thống.

5.4. Giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù trực tiếp, thực tế xảy ra cho Thuê bao và người nhận trong trường hợp lỗi được cơ quan có thẩm quyền xác định của Viettel.

5.5. Đảm bảo an toàn thông tin riêng, thông tin cá nhân và thiết bị lưu trữ chứng thư số cho thuê bao theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và pháp luật khác có liên quan. Cung cấp thông tin theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền.

5.6. Tiếp nhận thông tin:

Đảm bảo tư vấn và hỗ trợ dịch vụ cho Khách hàng 24/7 trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ: Điện thoại: 1800.8000; Email: cskhdn@viettel.com.vn

5.7. Liên quan đến hoạt động quản lý khóa:

 1. Thông báo ngay cho Thuê bao, đông thời áp dụng những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện thấy dấu hiệu khóa bí mật của Thuê bao đã bị lộ, không còn toàn vẹn hoặc bất cứ sự sai soát nào khác có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của Thuê bao;
 2. Khuyến cáo cho Thuê bao việc thay đổi cặp khóa khi cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy và an toàn cao nhất cho cặp khóa.

5.8. Trong trường hợp phải tạm dừng cấp chứng thư số mới: Trong thời gian tạm dừng, Viettel có trách nhiệm duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu liên quan đến chứng thư số đã cấp.

5.9. Trong trường hợp Viettel bị thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Viettel phải thông báo ngay cho Thuê bao về việc ngừng cung cấp Dịch vụ của mình và thông tin về tổ chức tiếp nhận cơ sở dữ liệu của mình để đảm bảo quyền lợi sử dụng Dịch vụ của Thuê bao.

5.10. Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của Thuê bao phục vụ cho việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực.

5.11. Đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng thư số cho Thuê bao.

5.12. Khi nhận được yêu cầu gia hạn của thuê bao và nhận được thanh toán, Viettel có nghĩa vụ hoàn thành các thủ tục gia hạn chứng thư số trước khi chứng thư số của Thuê bao hết hiệu lực.

5.13. Lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan đến việc tạm đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép và các cơ sở dữ liệu về Thuê bao, chứng thư số trong thời gian ít nhất 05 năm, kể từ khi giấy phép bị tạm đình chỉ hoặc thu hồi.

5.14. Có quyền cung cấp thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

Điều 6: Tạm ngừng Dịch vụ

Dịch vụ của Khách hàng sẽ tạm ngưng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

 1. Khi Khách hàng yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Viettel chấp nhận;
 2. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 3. Trường hợp có sự cố khẩn cấp.

Điều 7: Chấm dứt và thanh lý Dịch vụ

7.1. Hoạt động cung cấp Dịch vụ chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. Hết thời hạn sử dụng của gói dịch vụ mà Khách hàng đã đăng ký và các Bên không gia hạn thêm thời hạn sử dụng;
 2. Các Bên thỏa thuận chấm dứt sử dụng và cung cấp Dịch vụ trước thời hạn;
 3. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 4. Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng Dịch vụ, hoặc không thanh toán giá trị gói cước.

7.2. Phiếu yêu cầu được coi như là tự động thanh lý khi hết thời hạn sử dụng gói cước mà hai Bên không gia hạn. Trường hợp Khách hàng sử dụng SIM CA và còn thời hạn chứng thư số, Khách hàng phải thực hiện thủ tục thanh lý tại quày giao dịch của Viettel.

Điều 8: Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

8.1. Điều khoản sử dụng này được giải thích và điều chỉnh bời pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

8.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoạt động cung cấp Dịch vụ trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi Viettel đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Án phí và mọi chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí luật sư (nếu có) do bên thua kiện chịu./.

Viettel Business Solutions

Social Links

Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Hotline 0866 531 668

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi.

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên Viettel sẽ liên hệ Quý khách trong thời gian sớm nhất

Viettel Solutions

Trụ sở chính

Số 1 Đường Trần Hữu Dực, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(+84) 866 531 668

Chi nhánh HCM

Tầng 16, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

(+84) 866 531 668