Điều khoản sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VBHXH

Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VBHXH
Ảnh minh họa: Điều khoản sử dụng phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội VBHXH

Kể từ ngày 01/04/2020, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Business Solutions) thực hiện thay đổi Quy định sử dụng sản phẩm vBHXH. Cụ thể, kính mời quý Khách hàng tham khảo thông tin về Quy định mới như sau:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2203/VTS-SME

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

V/v thông báo ban hành quy định sử dụng dịch vụ Viettel-CA

Kính gửi: Quý khách hàng

Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel thông báo về việc thay đổi Quy định sử dụng sản phẩm vBHXH, Quy định này là một phần không thể tách rời Phiếu yêu cầu cung cấp nhóm sản phẩm Giải pháp doanh nghiệp và các Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng sản phẩm vBHXH.

- Phạm vi áp dụng: Tất cả các Khách hàng sử dụng sản phẩm vBHXH của Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trên phạm vi toàn quốc.

- Thời gian áp dụng: Từ 01/04/2020 đến khi có thông báo thay đổi.

- Quy định sử dụng đối với sản phẩm vBHXH chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ email: cskhdn@viettel.com.vn

- Hotline hỗ trợ: 1800.8000 (Hệ thống hỗ trợ dịch vụ hoạt động 24/7).

Trân trọng cảm ơn./.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Thiếu tá NGUYỄN NGỌC LINH

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM KÊ KHAI BẢO HIỂM XÃ HỘI VBHXH

Đây là điều khoản sử dụng giữa Khách hàng với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, quy định các điều khoản trong việc cung cấp và sử dụng Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội vBHXH. Hai bên cam kết tuân thủ Điều khoản sử dụng này và những sửa đổi/bổ sung (nếu có) tại từng thời điểm trong quá trình cung cấp và sử dụng Phần mềm.

Điều 1: Định nghĩa

1.1. Phần mềm IVAN - VBHXH hoặc Phần mềm: là phần mềm hỗ trợ Khách hàng bộ công cụ để thực hiện các công tác kê khai bảo hiểm xã hội (BHXH) và gửi toàn bộ hồ sơ kê khai BHXH cho cơ quan BHXH, do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cung cấp;

1.2. Tài khoản: là tài khoản đăng nhập hệ thống VBHXH do Viettel cung cấp cho Khách hàng để đăng nhập và sử dụng hệ thống VBHXH.

1.3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký và sử dụng Phần mềm vBHXH.

1.4. Viettel là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, nhà cung cấp Phần mềm IVAN-VBHXH.

1.5. Điều khoản sử dụng Phần mềm: là những điều khoản quy định trong Phụ lục này và các nội dung trong Phiếu yêu cầu.

1.6. Gói phần mềm hoặc Gói cước: là gói cước mà Khách hàng đã đăng ký trên Phiếu yêu cầu.

1.7. Bảo hiểm xã hội (BHXH): là cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý kê khai mà khách hàng đã đăng ký

1.8. Phiếu yêu cầu: là văn bản xác lập, đăng ký việc sử dụng Phần mềm của Viettel với Khách hàng.

1.9. Chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử: là thông tin được tạo ra, gửi đi, nhận và lưu trữ bằng phương tiện điện tử để thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Điều 2: Phạm vi cung cấp và sử dụng Dịch vụ

Khách hàng đồng ý sử dụng và Viettel đồng ý cung cấp Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội vBHXH.

Điều 3. Giá bán và Phương thức thanh toán

3.1. Đồng tiền thanh toán: Việt Nam Đồng.

3.2. Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Đại lý/nhân viên bán hàng của Viettel.

3.3. Viettel cập nhật các thay đổi chính sách giá chung tại website: http://viettel-ca.vn.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

4.1. Thanh toán đầy đủ giá trị gói cước ngay khi yêu cầu cung cấp, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

4.2. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin địa chỉ email trên Phiếu yêu cầu để phục vụ cho quá trình nhận thông báo từ BHXH và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của những thông tin này.

4.3. Đảm bảo có chữ ký số hợp lệ dùng để ký tờ khai theo quy định của pháp luật.

4.4. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin liên quan đến Khách hàng trên Phiếu yêu cầu để phục vụ cho quá trình đăng ký và sử dụng phần mềm và chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin này. Trong quá trình sử dụng Phần mềm, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Viettel các thay đổi, bổ sung thông tin nêu trên (nếu có).

4.5. Chịu mọi trách nhiệm quản lý tài khoản trên hệ thống được Viettel cấp một cách an toàn, bí mật. Thông báo ngay cho Viettel nếu có nghi ngờ hay biết rằng thông tin tài khoản hệ thống đã bị lộ thông tin hoặc bị chiếm quyền sử dụng.

4.6. Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích cũng như mọi thiệt hại xảy ra do lỗi Khách hàng trong quá trình sử dụng hệ thống với tài khoản được cung cấp.

4.7. Khách hàng có quyền yêu cầu Viettel cung cấp những thông tin sau:

  1. Phí, lệ phí cho việc sử dụng Phần mềm mà Khách hàng được cung cấp;
  2. Những yêu cầu, điều kiện đảm bảo để sử dụng Phần mềm. Khách hàng có quyền yêu cầu Viettel cung cấp những thông tin, dữ liệu thuộc sở hữu của Khách hàng do Viettel quản lý, vận hành.

4.8. Chịu trách nhiệm về kê khai chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và pháp luật có liên quan.

4.9. Đảm bảo đủ điều kiện tham giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy đinh của pháp luật.

4.10. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng phần mềm và phiếu yêu cầu trong quá trình sử dụng phần mềm.

4.11. Các khoản tiền Khách hàng đã thanh toán cho Viettel sẽ không được hoàn trả trong trường hợp Khách hàng yêu cầu chấm dứt gói cước trước thời hạn, hoặc có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm Điều khoản sử dụng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Viettel

5.1. Đảm bảo về tính chính xác của những thông tin được xử lý, lưu trữ trên hệ thống cung cấp Phần mềm của Viettel.

5.2. Bảo đảm kết nối liên tục, bảo mật, toàn vẹn thông tin về hồ sơ và các điều kiện cần thiết để thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội theo quy định của Pháp luật.

5.3. Lưu trữ nhật ký giao dịch điện tử của Khách hàng đã được lập trên hệ thống theo quy định của Pháp luật kể từ thời điểm thực hiện giao dịch thành công.

5.4. Đảm bảo tư vấn và hỗ trợ Phần mềm cho Khách hàng 24/7 trong suốt quá trình Khách hàng sử dụng phần mềm: Điện thoại: 1800.8000; Email: cskhdn@viettel.com.vn

5.5. Có quyền cung cấp thông tin của Khách hàng khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

5.6. Được miễn trừ mọi trách nhiệm phát sinh không phải do lỗi của Viettel trong quá trình cung cấp và sử dụng Phần mềm.

Điều 6: Tạm ngừng Dịch vụ

Phần mềm của Khách hàng sẽ tạm ngưng khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

  1. Khi Khách hàng yêu cầu bằng văn bản và yêu cầu này đã được Viettel chấp nhận;
  2. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  3. Trường hợp có sự cố khẩn cấp.

Điều 7: Chấm dứt và thanh lý Dịch vụ

7.1. Hoạt động cung cấp và sử dụng Phần mềm chấm dứt trong các trường hợp sau:

  1. Hết thời hạn sử dụng của gói Phần mềm mà Khách hàng đã đăng ký và các Bên không gia hạn thêm thời hạn sử dụng;
  2. Các Bên thỏa thuận chấm dứt hoạt động cung cấp và sử dụng Phần mềm trước thời hạn;
  3. Khi có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
  4. Do Khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm điều khoản sử dụng Phần mềm, hoặc không thanh toán giá trị gói cước.

7.2. Phiếu yêu cầu được coi như là tự động thanh lý khi hết thời hạn sử dụng gói cước mà hai Bên không gia hạn.

Điều 8: Luật áp dụng và Giải quyết tranh chấp

8.1. Điều khoản sử dụng này được giải thích và điều chỉnh bời pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

8.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng Phần mềm này trước hết phải được các bên giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án, nơi Viettel đặt trụ sở giao dịch chính. Phán quyết của Toà án là quyết định cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Án phí và mọi chi phí phát sinh, bao gồm cả chi phí luật sư (nếu có) do bên thua kiện chịu./.

Viettel Business Solutions

Social Links

Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Hotline 0866 531 668

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi.

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên Viettel sẽ liên hệ Quý khách trong thời gian sớm nhất

Viettel Solutions

Trụ sở chính

Số 1 Đường Trần Hữu Dực, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(+84) 866 531 668

Chi nhánh HCM

Tầng 16, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

(+84) 866 531 668