Lịch khai thuế năm 2020

Bạn sử dụng chữ ký số Viettel-CA để kê khai trên trang Thuế điện tử eTax nhưng không biết thời gian chậm nhất để nộp tờ khai là ngày nào? Những thay đổi của lịch khai thuế năm nay khác gì so với năm ngoái là gì? Hãy cùng Viettel Solutions tìm hiểu về Lịch khai thuế năm 2020 nhé!

Hình 1 - Lịch nộp tờ khai thuế cho doanh nghiệp sử dụng chữ ký số Viettel-CA
Hình 1 - Lịch nộp tờ khai thuế năm 2020

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong năm 2020, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, Tổng cục Thuế đã thiết kế Lịch khai thuế 2020 sẽ giúp người nộp thuế biết được thời hạn nộp các hồ sơ thuế để tránh quên, quá hạn và chủ động trong việc nộp tờ khai, báo cáo…tránh trùng các ngày nghỉ lễ trong năm.

Những quy định nào thay đổi trong lịch khai thuế năm 2020?

Trả lời:
  • Trước ngày 01/07/2020: thực hiện theo: Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn luật quản lý thuế sửa đổi bổ sung, thay thế Thông tư 28/2011/TT-BTC.
  • Từ ngày 01/07/2020: thực hiện theo: Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13/6/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Lịch khai thuế năm 2020 sẽ như thế nào?

Trả lời:

So với các năm trước, lịch nộp tờ khai thuế 2020 và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn có sự thay đổi. Chi tiết lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý như sau:

Tháng
Ngày cuối
Nội dung
Căn cứ
1
20/01
- Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2019
- Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2019 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2019.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/01
- Tờ khai thuế GTGT quý IV/2019.
- Tờ khai thuế TNCN quý IV/2019 (nếu có).
- Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2019.
- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2019 (đối tượng báo cáo theo quý).
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
2
20/02
- Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
3
20/3
- Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/3
- Quyết toán thuế TNDN năm 2019.
- Quyết toán thuế TNCN năm 2019.
- Báo cáo tài chính năm 2019.
- Điểm đ khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
4
20/4
- Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2020
- Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
5
04/5
- Tờ khai thuế GTGT quý I/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý I/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2020.
- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2020  (đối tượng báo cáo theo quý).
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
- Công văn 50942/CT-HTr ngày 04/8/2015.
20/5
- Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2020
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
6
20/6
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
22/6
- Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
7
20/7
- Tờ khai thuế GTGT tháng 6/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 6/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 6/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/7
- Tờ khai thuế GTGT quý II/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý II/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý II/2020.
- Điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý II/2020  (đối tượng báo cáo theo quý).
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
8
20/8
- Tờ khai thuế GTGT tháng 7/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 7/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 7/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
9
20/9
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 8/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
21/9
- Tờ khai thuế GTGT tháng 8/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 8/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Khoản 4 Điều 8 Thông tư 156/2013/TT- BTC.
10
20/10
- Tờ khai thuế GTGT tháng 9/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 9/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 9/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
30/10
- Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý III/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC.
11
02/11
- Tờ khai thuế GTGT quý III/2020.
- Tờ khai thuế TNCN quý III/2020 (nếu có).
- Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý III/2020 (nếu có).
- Khoản b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.
20/11
- Tờ khai thuế GTGT tháng 10/2020
- Tờ khai thuế TNCN tháng 10/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 10/2020.
- Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC sửa đổi bởi khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC.
12
21/12
- Tờ khai thuế GTGT tháng 11/2020.
- Tờ khai thuế TNCN tháng 11/2020 (nếu có).
- Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Những lưu ý gì trong Lịch khai thuế 2020 là gì?

Trả lời:

1. Từ ngày 01/7/2020, Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý có sự thay đổi, cụ thể: Điểm b khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định thời hạn nộp sơ khai thuế theo quý như sau:

“Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý”.

Theo Luật Quản lý thuế 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Như vậy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý từ quý III năm 2020 có thể kéo dài thêm 01 ngày.

2. Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC (Thông tư 39/2014/TT-BTC hết hiệu lực). Theo đó, dữ liệu hóa đơn điện tử được kết nối với cơ quan thuế mà không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định Thông tư 39/2014.

****** Xem thêm: Bảng giá Hóa đơn điện tử S-Invoice của Viettel

Như vậy, Viettel Solutions đã giới thiệu với các bạn Lịch khai thuế năm 2020.

Nếu cần hỗ trợ về đăng ký chữ ký số, gia hạn chữ ký số, mua hóa đơn điện tử Viettel. Hãy liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 0866 531 668 nhé!

Chúc các bạn thành công!

Viettel Business Solutions

Social Links

Hỗ trợ trực tuyến 24/7
Hotline 0866 531 668

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của Chúng tôi.

Vui lòng để lại lời nhắn, nhân viên Viettel sẽ liên hệ Quý khách trong thời gian sớm nhất

Viettel Solutions

Trụ sở chính

Số 1 Đường Trần Hữu Dực, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

(+84) 866 531 668

Chi nhánh HCM

Tầng 16, Tòa nhà Viettel, 285 CMT8, P12, Q.10, TP. Hồ Chí Minh.

(+84) 866 531 668